20/05/2024
HomeSin categoríaAdmissió Formació Professional Cicles Formatius GM i GS – Curs 2018/19

Admissió Formació Professional Cicles Formatius GM i GS – Curs 2018/19

PDF

PDF  Document en PDF

 

LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ ES FARAN DE FORMA TELEMÀTICA

 • Entreu en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:
 • Punxeu en la icona «Admissió d’alumnat» que es troba en la part dreta de la pantalla
 • En la pantalla que us apareixerà, cliqueu en l’Assistent d’Admissió corresponent, per a cicles formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior o Semipresencial.
 • També podeu accedir a l’Assistent d’Admissió a través de l’enllaç que trobareu en el menú Secretaria> Admissió de la pàgina web de l’institut. Aquest enllaç només estarà actiu durant el termini de presentació de sol·licituds.
 • GUARDAR les dades de usuari/ contrasenya o certificat digital utilitzat per accedir a l’assistent telemàtic i omplir la sol·licitud d’admissió, ja que serà imprescindible per a presentar les al·legacions a les llistes definitives d’admesos (es farà per via telemàtica)

!! No oblideu, una vegada complimentada la sol·licitud, punxar en “Confirmar” i “Descarregar Sol·licitud ”per a imprimir la còpia que heu de portar a l’institut.

CICLES FORMATIUS EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL: els participants amb mòduls susceptibles de convalidació o amb mòduls superats amb idèntica codificació (LOE), podran NO incloure els dits mòduls en la seua sol·licitud i, posteriorment, en el cas que resultaren admesos en algun mòdul dels arreplegats en la seua sol·licitud, podran realitzar la matrícula en els uns i els altres.

CALENDARI (PROCÉS ÚNIC)

Publicació de vacants

18 de maig

Presentació de sol·licituds admissió i documentació corresponent al centre de 1a opció

Del 18 al 31 de maig

Presentació del requisit acadèmic d’accés ( Cicles GM i GS) per a l’alumnat que en JUNY reunisca dit requisit

Del 20 al 27 de juny

Presentació del requisit acadèmic d’accés ( Cicles GM i GS) per a l’alumnat que en JULIOL reunisca dit requisit

Fins les 14:00h del día 9 de juliol

Llistes provisionals admesos

10 de juliol

Reclamacions davant el Consell Escolar del centre

Del 10 al 12 de juliol

Llistes definitives d’admesos

17 de juliol

Presentació d’al·legacions davant   la Comissió Sectorial (via telemàtica)

Del 17 al 19 de juliol

Resolució d’al·legacions per part de la Comissió Sectorial

Fins al 27 de juliol

Matrícula (al recollir el sobre de matrícula s’indicarà el dia exacte de matriculació)

Del 18 al 27 de juliol

Període per a assignar les places vacants per renúncia o excedents (s’indicarà el procediment a seguir)

Del 3 de setembre al 8 d’octubre

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud d’admissió (s’imprimirà i es firmarà). Còpia per al centre i còpia per a l’interessat.
 • DNI/NIE
 • Certificació Acadèmica dels estudis amb els que s’accedeix (la certificació ha de tindre nota mitja, sinó es posarà un 5) o Certificació de la Prova d’accés amb la qualificació final.
 • En cas de sol·licitar l’admissió al 2n curs d’un cicle formatiu en règim presencial, s’aportarà també una Certificació Acadèmica amb les qualificacions obtingudes en el 1r curs.
 • Acreditació de la condició d’esportista d’èlit: fotocòpia del BOE o DOCV on aparega el nom del sol·licitant.
 • En el supòsit d’accedir per la reserva de discapacitats:

◦ Certificat vigent i dictamen emès per l’òrgan competent

◦ Declaració responsable en què manifeste el seu coneixement dels resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació dels cicles o mòduls que sol·licita cursar.

 • Documentació justificativa d’altres circumstàncies al·legades

◦ Resident a la Comunitat Valenciana (DNI o Certificat d’Empadronament).

◦ Treballador o treballador desempleat.

◦ Acreditació d’haver superat algun mòdul d’un cicle formatiu en règim semipresencial (certificat d’hores superades)

◦ Certificat d’acreditació d’unitats de Competència

***PRESENTAR al centre de primera opció els dos exemplars de la sol·licitud d’admissió que proporciona l’assistent telemàtic i, ORIGINAL i 2 FOTOCÒPIES de tota la documentació aportada. El centre segellarà la sol·licitud d’admissió i una còpia de la documentació que l’interessat haurà de guardar per a poder presentar posteriors reclamacions

 

 

FOLLOW US ON:
IX Edició del progr
Llirament de premis

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.