20/05/2024

ACREDITA

ACREDITA

Document en PDF

 

Procediment permanent per a l’avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

(Resolució de 21 de julio de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procediment obert de manera permanent, per a l’avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.)

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Persones residents en la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol de les famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions, però que no disposen de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació.

Requeriments

Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els següents requisits:

 1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d’una autorització de residència, o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.
 2. Edat: tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a unitats de competència de qualificacions de nivell I.
 3. Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb el sector professional en el qual se sol·licite el reconeixement de la competència professional:

a) Experiència laboral: justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en la present convocatòria, per a unitats de competència de nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.

b) Formació no formal: justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en la present convocatòria, almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una duració inferior, s’hauran d’acreditar les hores establides en aquests mòduls.

La falta d’acreditació del compliment dels requisits de participació comportarà l’exclusió de la convocatòria.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Termini obert de manera permanent.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La persona aspirant, presentarà en la primera entrevista amb una persona assessora, còpia dels documents que a continuació es detallen:

a) Documentació per a acreditar els requisits de participació

a.1) Per a l’experiència laboral

 • Com a treballador o treballadora assalariats:

Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliades, on conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de Treball o certificació de l’empresa on hagen adquirit l’experiència laboral, en la qual conste específicament la duració dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat aquesta activitat.

 • Com a treballador autònom o per compte propi:

Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent i descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en el qual s’ha realitzat la mateixa, i que haurà de contindre les mateixes dades que els del model DECLARACION AUTÒNOM.

a.2) Per a la formació no formal

 • Una certificació de l’entitat organitzadora en la qual consten els continguts, les hores de formació i la data d’aquesta.

Les persones candidates que reunisquen els requisits d’experiència laboral o formativa i que no puguen justificar-los mitjançant els documents a dalt assenyalats, si són majors de 25 anys, podran sol·licitar igualment la seua inscripció en el procediment, però en aqueix cas presentaran la justificació de la seua experiència laboral o aprenentatges no formals, mitjançant alguna prova admesa en dret. El personal assessor del procediment estudiarà la documentació i determinaran, si escau la seua inscripció definitiva en aquest.

a.3) Per a acreditar edat i residència.

 • En cas de ciutadà espanyol: DNI o passaport en vigor
 • En cas de ciutadà comunitari: Certificat de registre de ciutadà comunitari
 • En cas de familiar de ciutadà comunitari: Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea
 • En cas de ciutadà no comunitari: Autorització de residència o autorització de residència i treball

PROCEDIMENT A SEGUIR

1r- La persona interessada s’inscriurà, i triarà família professional i seu. Ha de guardar-se còpia de la inscripció i imprimir-la per a entregar-la en el següent pas.

Sol·licitud: Per a emplenar la sol·licitud de participació en la fase d’avaluació https://ceice.gva.es/documents/161863042/174064265/SOL%C2%B7LICITUD+AVALUACI%C3%93%20PEAC/5486802a-8cd9-4b31-985f-eb442b884809

2n- Rebuda la sol·licitud en l’IES TIRANT LO BLANC, se li assignarà una persona assessora, que en el seu moment es posarà en contacte amb ella i la citarà a una primera reunió, presencial o telemàtica segons les circumstàncies personals i sanitàries, en la qual haurà d’aportar una còpia de la documentació que acredita els requisits de participació.

3r- Analitzada la documentació per la persona assessora informarà el candidat o candidata sobre si compleix o no els requisits de participació, sobre si està en la seu adequada i sobre les taxes que correspon abonar en el cas de seguir amb l’assessorament.

Taxes fase assessorament

Actualment la taxa de la fase d’assessorament és de 25,76 €.

 • Es trobaran exempts del pagament de taxes els subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos.L’antiguitat de tres mesos es computarà des del moment d’inscripció com a demandant d’ocupació fins al moment de pagament de les taxes.
 • Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota “els discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100”.

Pagament de taxes

Per a accedir a l’imprés de pagament de taxes: https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9775

En el següent enllaç trobarà més informació per a emplenar l’imprés: https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos

En cas de tindre problemes de descàrrega de l’imprés de la taxa, contacte amb aquest correu i li donarem les instruccions oportunes acredita@gva.es

4t En el procés d’assessorament, se l’ajudarà a definir les qualificacions professionals a les quals optar per al seu reconeixement i a recopilar evidències de la seua competència professional. Finalment, se li proposaran les Unitats de Competència Professional que han de ser avaluades.

5é- Finalitzada la fase d’assessorament, se li assignarà una persona avaluadora que en el seu moment es posarà en contacte amb ella i la citarà a una primera reunió, presencial o telemàtica segons les circumstàncies personals i sanitàries, en la qual haurà d’aportar una sol·licitud d’unitats de competència i el justificant de l’abonament de les taxes corresponents.

– En el procés d’avaluació s’avaluarà, a partir de la trajectòria professional i formativa i dels mitjans de contrast oportuns, l’adquisició de les unitats de competència professional de les qualificacions proposades.

Per a accedir a la fase d’avaluació deu:

 • Emplenar i imprimir la sol·licitud que trobarà a continuació
 • Abonar la taxa corresponent per cada UC sol·licitada i imprimir el document justificatiudel pagament o en el seu cas, aportar el document justificatiu de trobar-se en situació d’exempció del pagament de la taxa o de minoració d’aquesta.
 • Si ha sigut proposat/a per a passar a la següent fase en alguna UC, presentarà aquestsdocuments quan li cite la persona avaluadora per correu electrònic a la primera entrevista de l’avaluació.
 • Si no ha sigut proposat en cap UC i vol continuar en la següent fase, haurà de presentarels citats documents en la seu corresponent a l’atenció del President o Presidenta de lacomissió i esperar a ser citat/per correu electrònic.

Taxes: Per a accedir a la fase d’avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada. La taxa per Unitat de Competència a avaluar és de 12,36 €.

 • Es trobaran exempts del pagament de taxes els subjectes passius que es troben inscritscom a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos. L’antiguitat de tres mesos es computarà des del moment d’inscripció com a demandant d’ocupació fins al moment de pagament de les taxes.
 • Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota “els discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100”.

Pagament de taxes

(Nota important: en anar a pagar la taxa, a dalt a l’esquerra en el concepte Òrgan Gestor cal posar Centres de València)

En cas de tindre problemes de descàrrega de l’imprés de la taxa, contacte amb aquest correu i li donarem les instruccions oportunes L’Institut Valencià de Qualificacions Professionals acredita@gva.es

7é- Finalitzada aquesta fase, l’òrgan competent acreditarà oficialment i remetrà a la persona candidata, les unitats de competència adquirides.

FAMÍLIES PROFESSIONALS I CICLES DE L’IES TIRANT LO BLANC – ACREDITA

 1. COMERÇ I MÀRQUETING:

Membres:

Mª Jesús Orengo Femenía (Presidenta)

Lola Paris Soldevila (Secretària)

Vicent Savall LLidó

Violeta Fabra Sala

Acredita Unitats de Competència incloses en els Cicles que nosaltres impartim:

 • Formació professional bàsica de Servicis Comercials (competències de nivell I)
 • Cicle Mitjà d’Activitats Comercials (competències de nivell II)
 • Cicle Superior de Comerç Internacional (competències de nivell III)

Correu electrònic de contacte: morengof@iestirantloblancgandia.es

2.FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITAT

Comissió avaluadora

Vicenta Aguilar

Salvador Valero

Inmaculada Faus

Asunción Cabedo

Dolores Climent

Natalia Sánchez

Iolanda Cortés (Secretaria)

Mario Colombo (President)

Unitats de competència que poden acreditar dels següents cicles de la família de Sanitat

 • Tècnic de Farmàcia i Parafarmàcia
 • Tècnic Superior de Documentació i Administració sanitària.
 • Tècnic Superior de Laboratori i Biomèdic

Correu per dirigir-se: m.colomboacredita@iestirantloblancgandia (Mario Colombo)

3.FAMÍLIA PROFESSIONAL ADMINISTRACIÓ

Membres de la comissió:

President: Antonio Lloret Melis

Secretari: Javier Tarrasó

Vocal 1: Luisa Company

Vocal 2: Trini Escrivá

Vocal 3: Ana Martín Yeste

Vocal 4: Amparo Puig

Unitats de competència que poden acreditar dels següents cicles de la família de Sanitat

 • Tècnic de Gestió Administrativa
 • Tècnic Superior d’Administració i Finances.
 • Tècnic Superior d’Assistent a la Direcció

Correu electrònic de contacte: alloretm@iestirantloblancgandia.es

FOLLOW US ON:
CREA LA TEUA EMPRESA

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.