28/01/2022

ACREDITA

ACREDITA

El nostre centre també ha sigut seleccionat per a participar en el programa ACREDITA.

Aquest programa s’emmarca dins  del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, tal com estableix la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional.
La finalitat és procedir al reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o  altres vies no formals de formació.

En aquest procediment de reconeixement de l’experiència laboral es reconeixen Unitats de Competència Professional.

En finalitzar el procediment s’expedeix un document oficial que acredita quines Unitats de Competència té adquirides, i així podrà sol·licitar un Certificat de Professionalitat o bé, pot  reprendre estudis de formació professional i cursar un Cicle Formatiu convalidant els mòduls professionals acreditats.

En aquest procediment poden participar ciutadans de nacionalitat espanyola, o que hagen obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta de familiar de ciutadà de la Unió o ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració. A més, es necessita tenir 20 anys complits per a qualificacions de nivell 2 i 3 i 18 anys per a qualificacions de nivell 1, així com comptar amb experiència laboral i/o formació no formal en les qualificacions convocades.

Les fases del procediment són:

Inscripció

El procediment comença amb la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Es convoca el reconeixement i acreditació d’unes unitats de competència concretes, corresponents a una determinada qualificació professional.

La convocatòria estableix un termini per a presentar les sol·licituds de manera on line i la documentació corresponent.

Assessorament

En la fase d’assessorament el professorat del centre informarà a la persona sol·licitant  valorant si la seua experiència professional es correspon amb les unitats de competència convocades.

Aquesta fase té com a finalitat analitzar les activitats professionals prèvies del candidat i el resultat d’un test d’autoavaluació, per a identificar la correspondència dels seus aprenentatges amb les unitats de competència que serien més idònies als efectes de sol·licitar la seua acreditació, així com proporcionar al candidat el suport necessari durant el procés.

Avaluació

En esta fase es comprovarà a través de l’anàlisi de l’expedient generat en la fase d’assessorament, d’entrevistes professionals, simulacions professionals o tècniques semblants, si realment el que la persona sol·licitant ha aprés per experiència laboral permet reconéixer que té adquirides determinades unitats de competència professional.

 Una vegada finalitzada l’avaluació, la comissió del nostre centre remet la documentació al Servici Gestió de la formació i qualificació professional, qui emetrà un Certificat de les Unitats obtingudes pel candidat.

FOLLOW US ON:
CREA LA TEUA EMPRESA

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

Traducir »