13/06/2024

IMOU-TE

IMOU-TE

Es tracta d’un projecte de la Conselleria d’Educació que té com a finalitat la formació per al desenvolupament professional docent a través d’estades formatives, amb la finalitat de proporcionar als docents, en les respectives etapes, àrees, matèries i mòduls de la seua pràctica professional, l’aprenentatge i/o actualització de coneixements científics i pedagògics, així com l’adquisició d’habilitats metodològiques i el maneig i utilització didàctica de recursos que els centres educatius estan desenvolupant, a través de l’observació

Per tant, es pretén:

  • Afavorir l’aprenentatge entre iguals.
  • Observar de manera directa altres bones pràctiques, metodologies, projectes, programes i enfocaments didàctics en els aprenentatges.

El nostre centre participa en les dues modalitats:

A- COM A CENTRE ANFITRIÓ: rep als centres observadors i ha de seleccionar els programes o projectes en els que vol participar com a centre amfitrió.

El nostre centre participa com a centre amfitrió de:

  • Oportunitats de la FP Dual al Tirant
  • Internacionalització d’un centre de FP
  • Coeducació en acció
  • La Revolució Elèctrica del Tirant

B- COM A CENTRE OBSERVADOR: el nostre centre també participa en aquest programa, consistent en realitzar una estada formativa en altres centres amfitrions.

Al professorat participant en les estades li se certifica 20 hores de formació permanent.

Les diferents categories que s’ofereixen són:

Funcionament i organització escolar Metodologies pedagògiques Formació professional i règim especial Projectes d’inclusió educativa
Models d’organització escolar
Posada en pràctica de projectes d’innovació educativa
Mesures organitzatives per a afavorir la inclusió educativa

Projectes europeus
Transició entre etapes
Experiències en PMAR, PR4 i Aula Compartida
Altres

Tutoria
Treball per àmbits
Grups internivells
Codocència
Plurilingüisme
Metodologies actives: ABP APS Aprenentatge col·laboratiu Ludificació
Posada en pràctica de projectes d’innovació educativa Experiències d’FPA
Altres
FP Dual
Organització FCT Experiències innovadores d’FP

Experiències innovadores en conservatoris Experiències innovadores en EOI
Altres

Mesures pedagògiques afavoridores d’inclusió educativa Convivència
Mediació
Coeducació

Altres

 

FOLLOW US ON:
Programa de col·lab

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.