12/06/2024

La Formació Professional del sistema educatiu, prepara  l´alumnat per a l´activitat en un camp professional i per a adaptar-se a les futures modificacions laborals, així com per al seu desenvolupament personal.

Així doncs, aquests ensenyaments tenen com a objectiu aconseguir que l´alumnat adquiresca les capacitats que els permeta entre altres assoliments:

 • Desenvolupar la competència general corresponent a la qualificació o qualificacions objecte dels estudis realitzats.
 • Comprendre l´organització i característiques del sector productiu corresponent, així com els mecanismes d’inserció professional
 • Conéixer la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals.
 • Aprendre per si mateixos, i treballar en equip, així como formar-se en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles riscos derivats del treball.
 • Afermar l´esperit emprenedor per a l´acompliment d´activitats i iniciatives professionals.

Aquests ensenyaments estan organitzats en cicles de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior, estructurats en mòduls professionals que integren els continguts teòrico pràctic adequats als diversos camps professionals.

La durada és de 2000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics. Inclouen un període de formació pràctica en centres de treball, de caràcter obligatori, amb una durada de 370 hores per Cicle.

 

Per què fer Formació Professional al Tirant:

Perquè és un centre educatiu:

 • Amb una àmplia oferta educativa i formativa de caràcter oficial.
 • Amb elevat nivell d´inserció laboral
 • Que disposa d´una borsa de treball amb empreses a nivell nacional.
 • Que ofereix la possibilitat de cursar la F.P en modalitat Dual.
 • Que participa en programes europeus per a estudiar i fer pràctiques en altres països de la Unió Europea.
 • Que està coordinat amb més de 500 empreses de la comarca i del voltant, on el nostre alumnat fa les pràctiques laborals (FCT)
 • Amb plans per a la millora de la qualitat educativa segons la norma EFQM de la Unió Europea.
 • On es dóna una preparació i capacitació adequada per a continuar estudis universitaris o incorporar-se al món laboral
 • Que disposa d´una orientació acadèmica i professional personalitzada pel Departament d’Orientació.
 • El departament d´orientació ajuda l´alumnat a fer la preinscripció per a la Universitat.
 • És centre autoritzat examinador d’idioma anglés (exàmens Cambridge).
 • És centre examinador per la Conselleria d’Educació: anglés i francés nivell A2.
 • Disposa d´una estreta labor tutorial entre l’alumnat i les famílies.
 • Implementació del Pla d’Igualtat impulsat per l’associació Tirantianes.
 • Ofereix una diversa oferta d’Activitats Complementàries i Extraescolars, Culturals i Formatives.