15/07/2024
HomeProjectesPEAFS+S: PROJECTE D’ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA, SALUT + SOSTENIBILITAT

PEAFS+S: PROJECTE D’ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA, SALUT + SOSTENIBILITAT

PEAFS+S: PROJECTE D’ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA, SALUT + SOSTENIBILITAT

IES TIRANT LO BLANC COM A CENTRE EDUCATIU PROMOTOR DE L’ACTIVITAT FÍSICA, L’ESPORT, LA SALUT + LA SOSTENIBILITAT  (CEPAFES)

El CEPAFES és un centre educatiu no universitari sostingut amb fons públics que imparteix Educació Primària i/o Educació Secundària Obligatòria que realitza un projecte d’Esport, Activitat Física i Salut (PEAFS) en el curs acadèmic i està reconegut per la Generalitat.

En el cas del Tirant, hem aegir a tota la terminologia del projecte, una +S de SOSTENIBILITAT.

En la realització d’aquest projecte el centre rep el DIPLOMA AMB EL SEGELL DE CENTRE CEPAFE, que és la qualificació i reconeixement que atorga la Generalitat als centres docents que realitzen Projectes que promouen l’esport, l’activitat física i la salut (PEAFS), i que estan integrats en el projecte educatiu de centre i la Programació General.

Per a poder aconseguir ser centre CEPAFE, s’ha elaborat un PEAFS+S: PROJECTE D’ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA, SALUT + SOSTENIBILITAT

El PEAFS és el DOCUMENT MARC on s’arrepleguen la filosofia, els objectius, els plans, les actuacions i les activitats per a la promoció de l’activitat física i l’esport, amb l’objectiu de formar en hàbits saludables i educació en valors, que es realitza en el centre educatiu, tant en les seues instal·lacions com fora.

El PEAFS ha de complir uns requisits:

  • Ha d’anar associat al PEC i a la PGA, per tal de donar coherència a l’acció educativa.
  • Ha de comptar amb el suport, implicació i consens de tota la comunitat educativa: CONSELL ESCOLAR, EQUIP DIRECTIU, CLAUSTRE, AMPA, FAMÍLIES I ENTORN LOCAL.
  • Ha d’estar adherit al MARC NACIONAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR.

Els objectius del PEAFS són:

  • Oferir una AF i esportiva inclusiva que abast els mínims de pràctica recomanada per institucions i estudis sobre salut.
  • Complementar, a través de l’AF i E, la tasca formativa desenvolupada en els centres educatius.
  • Adaptar la pràctica de l’AF i esportiva, especialment la competició, a les finalitats i necessitats de cada etapa educativa.

 Les diverses actuacions que es duen a terme en aquest projecte es realitzen en diversos moments:

– Fora de les hores lectives: per exemple, adherint-nos a les celebracions del “Dia internacional de…” per visibilitzar diferents causes que tenen cabuda al projecte; organitzant tallers per les vesprades o proporcionant informació sobre events esportius que es duen a terme fora del centre els caps de setmana o vacances.

– Dins de l’horari lectiu: per exemple amb desplaçaments a peu a les activitats complementàries, amb l’organització d’activitats físiques i esportives a l’hora de l’esplai pels matins, tallers o impulsant activitats relacionades amb la salut i la sostenibilitat des de qualsevol matèria.

El projecte no sols està dirigit a l’alumnat, té cabuda tota la comunitat educativa. A la web del centre es podran trobar els calendaris mensuals de les activitats a realitzar on les famílies i Personal d’Administració i Serveis poden consultar les dates i hores de les activitats i a qui dirigir-se per apuntar-se.

FOLLOW US ON:

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.