17/04/2024
HomeOferta formativaESOQUÈ ÉS L’ESO?

QUÈ ÉS L’ESO?

DEFINICIÓ I ÀMBIT

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn quatre cursos acadèmics que es cursaran normalment entre els dotze i els setze anys. L’ESO s’inicia, generalment, l’any natural en què es compleixen els dotze anys. Amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als divuit anys, complerts en l’any en què finalitza el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en diferents matèries, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumne.

El quart curs té, de manera complementària, caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida i inserció laboral.

En aquesta etapa, es posa una especial atenció en l’adquisició de les competències bàsiques, la detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge, i la tutoria i l’orientació educativa.

ACCÉS A L’ESO

En l’any natural en què l’alumnat, després d’haver cursat l’Educació Primària, compleixen dotze anys, excepte que hagueren estat en l’Educació Primària una any més dels sis establerts per la llei.

FINALITATS DE L’ETAPA

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és proporcionar a l’alumnat una educació que els permeta assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tot l’alumnat

L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tot l’alumnat que curse aquesta etapa. Per tal d’aconseguir-ho cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat.

ORGANITZACIÓ

S’organitza segons els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat. Per a això es contemplen les adaptacions curriculars, la integració de matèries en àmbits, els agrupaments flexibles, els desdoblaments de grups i l’oferta de matèries optatives, programes de reforç i de tractament personalitzat per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Totes estes mesures d’atenció a la diversitat tenen com finalitat la consecució dels objectius de l’educació secundària obligatòria. En l’educació secundària obligatòria es presenta especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat. En conseqüència l’ORDE de 18 de juny de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es regula l’atenció a la diversitat en l’Educació Secundària Obligatòria (DOCV 29/06/1999), de la Generalitat Valenciana, preveu una sèrie de mesures d’atenció a la diversitat, tant de caràcter general com específiques, que cada centre docent podrà adoptar perquè el seu alumnat trobe resposta a les seues necessitats educatives.

Aquells alumnes que, sense finalitzar l’etapa, no pogueren continuar escolaritzats en un centre educatiu en règim ordinari, per treballar o altres circumstàncies especials, podran finalitzar els seus

estudis a través de les ensenyances d’adults.

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE CURS

En l’ESO es realitza un procés d’avaluació continu i diferenciat segons les distintes matèries del currículum. El professorat avalua a l’alumnat tenint en compte els diversos elements del currículum i, en el cas que el progrés de les alumnes o els alumnes no siga l’adequat es podran establir diverses mesures de reforç educatiu. Estes mesures es dirigiran a garantir que l’alumnat adquirisca aquells aprenentatges imprescindibles amb què poder continuar el seu procés educatiu.

Al finalitzar el curs, l’equip docent de les alumnes i els alumnes una volta feta l’avaluació, prendrà aquelles decisions corresponents a la promoció o acreditació de l’alumnat, tenint en compte la legislació educativa sobre avaluació vigent.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ I ESTUDIS ALS QUALS PODEN ACCEDIR

L’alumnat que finalitze l’ESO i haja aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que és únic i que, li permet accedir al Batxillerat, Formació Professional de grau mitjà, cicles mitjà d’Arts Plàstiques i disseny, Ensenyances Esportives de grau mitjà i al món laboral.

ÀREES DE CONEIXEMENT I HORARI SETMANAL DE L’E.S.O.

Les àrees de coneixement i l’horari establerts a la Comunitat Valenciana és el següent:

  HORARI SETMANAL DE L’ESO
Àrees de Coneixement  
  Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs

Valencià: Llengua i Literatura

Castellà: Llengua i Literatura

Llengua estrangera

Matemàtiques ( A o B )

Ciències Socials: Geografia i Història

Educació Ético-Cívica

Educació Física

Ciències de la Natura

Física i Química *

Biologia i Geologia*

Educació Plàstica i Visual*

Tecnologies

Educació per a la Ciutadania i els drets humans

Informàtica*

Llatí*

Segona Llengua Estrangera*

Tecnologia*

Música*

Optativa (1)

Tutoria

Religió

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

1

2

3

3

3

4

3

2

3

1

3

2

1

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

2

2

1

1

3

3

3

4

3

2

2

3*

3*

3*

3*

3*

3*

3*

3*

1

1

1

TOTAL 30 30 32 32

(*) L’ALUMNAT QUE ES MATRICULE EN QUART CURS D’ESO HA DE TRIAR QUATRE D’AQUESTES MATÈRIES OPCIONALS DE LA MANERA SEGÜENT:

PRIMERA OPCIÓ:

  • Entre les matèries de Francès o Informàtica

SEGONA OPCIÓ:

  • Entre les matèries de Matemàtiques A (“més fàcils) o Matemàtiques B (“més difícils”)

TERCERA OPCIÓ:

Qualsevol d’aquestes sis parelles de matèries:

  • Biologia i Física i Química
  • Llatí i Música
  • Educació Plàstica i Visual (EPV) i Tecnologia
  • EPV i Música
  • Tecnologia i Biologia
  • Tecnologia i Física i Química

(1) La matèria optativa de Quart (única i obligatòria) és el Treball Monogràfic d’Investigació.

En el Quart curs de Diversificació Curricular (PDC) cal triar entre els següents grups de matèries:

  • Tecnologia, Informàtica i Música o
  • Tecnologia, Informàtica i EPV

MATÈRIES OPTATIVES EN L’ESO

Segons l’orde de 27 de maig de 2008 de la Conselleria d’educació, per la qual es regulen les matèries optatives a l’ESO (DOCV 12/06/2008)

S’haurà de triar una matèria optativa per curs, en cadascun dels 4 cursos d’entre l’oferta següent tenint present les següents consideracions:

1. En 1r i 2n curs els alumnes faran 2ª llengua estrangera o informàtica llevat que aquestos presenten dificultats en les àrees instrumentals, amb la qualcosa podrien fer un taller d’àrea instrumental.

2. No es podrà repetir optativa als diferents cursos amb l’excepció de les optatives de 2ª llengua estrangera, informàtica i les optatives instrumentals.

3. Es podrà canviar d’optativa si es produeix la repetició de curs.

L’alumnat està obligat a cursar una matèria optativa. Les matèries optatives poden ser de tres tipus:

D’oferta obligada (OO): Tots el centres, públics o privats, les inclouran en la seua oferta d’optatives

D’oferta general (OG): Les poden oferir si tenen possibilitats organitzatives i de recursos.

De disseny propi (DP): Matèries d’iniciació professional vinculades a ensenyaments de FP o a l’entorn productiu del centre. Només per a 3r curs d’ESO i prèvia sol·licitud i autorització.

Primer curs (optatives d’oferta obligada pel centre)

1. Francès

2. Informàtica

3. Taller de Llengua: Valencià

4. Taller de Llengua: Castellà

5. Taller da Matemàtiques

Segon curs (optatives triades pel centre*)

1. Francès *

2. Taller de Llengua: Valencià (optat. Oferta obligada pel centre)

3. Taller de Llengua: Castellà (optat. Oferta obligada pel centre)

4. Taller da Matemàtiques (optat. Oferta obligada pel centre)

5. Taller de Tecnologies (optativa d’oferta general)

Tercer curs (optatives d’oferta obligada pel centre *)

1. Francès*

2. Informàtica*

3. Cultura Clàssica *

4. Orientació i Iniciació Professional: Administració *

5. Orientació i Iniciació Professional: Fusta *

6. Laboratori de Biologia i Geologia (optativa d’oferta general)

7. Laboratori de Física i Química (optativa d’oferta general)

Tercer curs (Primer curs del programa de diversificación curricular):

1. Informàtica + OIP Fusta (obligatòries) + 1 de lliure elecció d’entre les optatives de tercer.

Quart curs

1. Treball Monogràfic d’Investigació. (Optativa Obligatòria)

2. Matemàtiques A o B.

3. Matèries Optatives. Cal triar entre Francès o Informàtica

4. Matèries Opcionals. Cal triar una d’aquestes parelles de matèries:

a. Biologia i Física i Química

b. Llatí i Música

c. Educació Plàstica i Visual i Tecnologia

d. Música i EVP

e. Tecnologia i Biologia

f. Tecnologia i Física i Química

Quart curs (Segon curs del programa de diversificació curricular)

Triar un dels dos grups:

1. EVP, Tecnologia i Informàtica

2. Música, Tecnologia i Informàtica

FOLLOW US ON:
QUÈ ÉS?
Exàmens Convocatòr

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.