20/05/2024

QUÈ ÉS?

El Batxillerat és una etapa no obligatòria de l’Educació Secundària que s’estructura en dos cursos acadèmics. Té la finalitat de proporcionar als alumnes una educació i formació integral, intel·lectual i humana, així com els coneixements i habilitats necessàries per exercir les seues funcions socials i laborals amb responsabilitat i competència. Així mateix, els capacitarà per a accedir a la Formació Professional de grau superior i als estudis universitaris.

Aquesta etapa educativa es diferència en tres modalitats, que més endavant s’indiquen i que permeten als alumnes una preparació especialitzada per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la inserció laboral.

ACCÉS ALS ESTUDIS

Al Batxillerat s’accedeix (normalment als 16 anys) després d’haver obtingut els títols de Graduat en ESO o el de Tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Formació Professional. En acabar els estudis s’obté el Títol de Batxiller amb el qual es pot continuar estudis universitaris (després de fer les proves d’accés a la Universitat (PAU)) o fer un Cicle Formatiu Superior de Formació Professional.

MODALITATS

El Batxillerat es diferència en tres modalitats:

 •     Humanitats i Ciències Socials.
 •     Ciències i Tecnologia.
 •     Arts.

A l’IES Tirant Lo Blanc es poden fer les modalitats de: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS I CIÈNCIES I TECNOLOGIA.

En cada modalitat es pot optar per vies o blocs diferenciats, cosa que amplia l’oferta d’estudis i permet una millor especialització. Abans de triar una modalitat de batxillerat i dins d’aquesta la via o bloc cal tindre en compte els estudis que posteriorment s’han de cursar:

a) Estudis Universitaris

Convé observar atentament a quina opció caldrà presentar-se en les proves d’aptitud per a l’accés a la universitat i els estudis universitaris a què es vincula cada opció, ja que sí les facultats universitàries tenen limitades les places, només podràs accedir si has cursat les matèries de modalitat amb la màxima ponderació (0,2) en la prova específica de les PAU.

b) Formació Professional Específica de Grau Superior

El sistema educatiu estableix que, per a accedir directament a la Formació Professional Específica de grau superior, cal tindre el títol de Batxillerat o altre títol administrativament equivalent.

En conseqüència, els nous Batxillerats consten de matèries que poden proporcionar una formació professional de base adequada per a la branca professional que es pretenga cursar. Per això convé, observar atentament els itineraris educatius que interessa seguir en el Batxillerat que siguen més adequats a la família professional, que es vol cursar.

REQUISITS D’ACCÉS

Es pot accedir a primer curs de qualsevol de les quatre noves modalitats de Batxillerat establides per la LOGSE a partir de:

 •      títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 •      títol de Tècnic en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Formació Professional
 •      2n de BUP aprovat (pla d’estudis de1970)
 •      títol de Tècnic Auxiliar de Formació Professional de Primer Grau (pla d’estudis de 1970)
 •      cursos comuns de l’ensenyament d’Arts Aplicades i Oficis Artístics aprovats
 •      mòduls professionals experimentals de nivell II aprovats

També es pot accedir a segon curs, sense haver-ne cursat el primer. Això depèn, principalment, de la disponibilitat de places del centre i del compliment d’alguns d’estos requisits acadèmics:

 •      3r de BUP aprovat i títol de Batxiller (pla d’estudis de1970)
 •      últim curs de FP de segon grau aprovat (pla d’estudis de1970)

DURACIÓ I LIMITACIÓ DE CONVOCATÒRIES

El nou Batxillerat té dos anys de duració. Els cursos acadèmics per a aprovar els dos anys del Batxillerat són, com a màxim, quatre. És per això que si durant algun dels cursos acadèmics s’accedeix a un treball o es pateix alguna malaltia llarga, cal sol·licitar a la direcció del centre, abans del 30 d’abril, la renúncia de matrícula per tal que esta no compte als efectes de limitacions de convocatòria.

TITULACIÓ I ESTUDIS A QUÈ DÓNA ACCÉS

Una vegada aprovat el segon curs s’obté el Títol de Batxillerat. Estant en possessió del títol es pot accedir a:

 •      Estudis de Graduat Universitari (carreres de 4 o més anys), després de superar la prova d’accés a la universitat (PAU);
 •      Formació Professional: Cicle formatiu de Grau Superior;
 •      Graus i estudis superiors d’ensenyaments artístics, després de superar una prova específica.

MATÈRIES I HORARI SETMANAL

Les matèries dels batxillerats poden ser: comuns, de modalitat i optatives. Són matèries obligatòries les comuns a totes les modalitats. Són matèries de modalitat les pròpies de cada modalitat de batxillerat.

Les matèries optatives són diferents segons el curs i la modalitat. No obstant això, es pot triar també com a optativa una matèria pròpia de la modalitat que s’estudia i que no corresponga a l’opció triada, i també una assignatura pròpia d’una altra modalitat que impartisca el centre diferent de la que s’estudie.

En les pàgines següents fem una descripció detallada de la distribució de matèries en el primer i segon curs de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i Tecnologia , que són les dues que es fan a l’Institut.

Per accedir a més informació sobre l’etapa del batxillerat consultar: http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/es/ordenacion_bachillerato.htm

FOLLOW US ON:
Bankia promueve el p
QUÈ ÉS L'ESO?

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
10 COMMENTS