13/07/2024
HomeSecretariabequesBEQUES BRITISH SUMMER SCHOOL 2023

BEQUES BRITISH SUMMER SCHOOL 2023

L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el British School de Gandia, convoca 28 beques dirigides a l’alumnat que resideix a la nostra ciutat que desitge assistir al curs ‘Summer School 2023’, perquè puga millorar els seus coneixements d’anglés.

La convocatòria es regirà d’acord amb les bases següents:

1.- El curs es realitzarà durant quatre setmanes, des del 28 de juny fins al 25 de juliol de 2023, de les 10 a les 17 hores, en les instal·lacions del British School de Gandia, situades en la Plaça de la Llum, núm. 3.

2.- El curs ofereix:

  • 3 hores d’anglés diàries amb professors natius.
  • 1 hora al dia de piscina, específicament programada amb una gran varietat d’activitats.
  • 2 hores al dia de tallers específics rotatius ((incloent taller d’art, fitness y baill, pàdel, taller audiovisual, Emotions Wheel, Cooking, Multiaventura, Ciència divertida, etc.). .).
  • Material del curs: Material escolar, 2 samarretes, lanyard identificatiu
  • Servei d’infermeria
  • Menjador escolar gurmet tots els dies i berenar.
  • Assegurança d’accidents.
  • Transport escolar (autobús).

3.- Podrà participar en aquesta convocatòria tot l’alumnat nascut entre el 2009 i 2015.

Els progenitors o tutors/es legals i el menor hauran d’estar empadronats a Gandia des d’abans de l’1 de gener de 2023. En el cas de separació o divorci, aquest requisit només serà exigible al progenitor/a que tinguera la guarda i custòdia, i a l’alumne o alumna. S’haurà d’acreditar aquest extrem.

  1. Per a poder participar en aquesta convocatòria, els progenitors o tutors/es de l’alumnat beneficiari hauran d’estar al corrent  en les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Gandia a la data d’inici de la present convocatòria.

5.- No podrà participar en la convocatòria l’alumnat que ja va resultar beneficiari en anteriors edicions.

  1. Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud entre els dies 26 d’abril i 10 de maig de 2023, tots dos inclosos, preferentment, de FORMA ELECTRÒNICA a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gandia. Es realitzarà des de casa, en línia i en cas de no tindre sistemes de verificació d’identitat per a la seu electrònica, en el Departament d’Educació, C/Carmelites 2, mitjançant cita corresponent per telèfon: 96 295 96 60 · 96 295 96 11 o per correu electrònic: educacio@gandia.org, presentant la sol·licitud i la documentació pertinent.

No s’admetran les sol·licituds presentades fora de termini. En cas que en la primera convocatòria no es cobriren totes les places oferides, l’Ajuntament podrà obrir un període extraordinari de presentació de sol·licituds.

7.- Tots els mèrits al·legats a la sol·licitud hauran d’anar acompanyats a la mateixa amb la  justificació documental corresponent, en cas contrari no podran ser valorats.

8.- Per a la valoració de les sol·licituds, es tindrà en compte la situació laboral dels membres de la unitat familiar i la nota mitjana global de l’alumnat obtinguda en el curs 2021/2022.

La puntuació a aplicar serà la següent:

8.1 Si els dos membres de la unitat familiar estan en l’atur: 1 punt (Doc.: Darde o vida laboral actualitzat a data de la convocatòria.)

8.2 Si es tracta d’una família monoparental i la persona responsable de la pàtria potestat del menor es troba en l’atur: 1 punt. (Doc.: Títol de família monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de família.)

8.3. Nota mitjana aritmètica del curs 2021-2022. (doc.: certificat del centre escolar), considerant:

Excel·lent (9-10): 4 punts.
Notable (7-8): 3 punts.
Bé (6): 2 punts.
Suficient (5): 1 punt.

9.- En el cas que es produïsquen empats en la puntuació, aquests es resoldran aplicant el resultat del sorteig al qual fa referència l’article 38 del Decret 40/2016, que regula l’Admissió en els centres docents públics i privat-concertats, per al curs 2023/2024, i que es refereix a l’ordre alfabètic dels cognoms de l’alumne, que determinaren el punt de partida de les llistes d’admesos amb la mateixa puntuació.

10.- Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds, l’Ajuntament farà pública la llista provisional de persones admeses.

11.- Publicada aquesta relació, s’obrirà un termini de cinc dies hàbils perquè les persones que ho desitgen puguen presentar les reclamacions que consideren convenients.

12.- Resoltes les reclamacions presentades, es procedirà a la  publicació de la llista definitiva de persones admeses.

13.- Les persones admeses de manera definitiva s’hauran de dirigir a les
instal·lacions del British School de Gandia, per a formalitzar la matrícula i
rebre informació més detallada sobre les característiques del curs que s’ofereix.

14.-Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta convocatòria: Departament d’Educació C/Carmelites, 2 planta baixa.

 

FOLLOW US ON:
Pràctiques formativ
Mobilitat al Tirant

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.