20/06/2024

TRÀMITS

Renuncia convocatòria

A fi de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que es complisquen els requisits de la normativa vigent sobre aquest tema.

Annex IX

Exempció FCT

Instruccions per a sol·licitar exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball, incloent la documentació cal presentar, terminis i imprés de sol·licitud.

Annex X

 

També podem obtenir més informació a la web de todofp.es en el següent apartat:

Web de todofp.es

Anul.lació de matrícula

L’alumnat o els seus representants legals tenen dret a l’anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l’ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s’haja matriculat.

L’alumnat matriculat en règim semipresencial o a distància, podrà sol·licitar l’anul·lació de matrícula del curs o bé sol·licitar l’anul·lació de matrícula de tot el curs. En ambdós casos perdrà els seus drets a l’ensenyança, l’avaluació i la qualificació dels corresponents mòduls atenent la seua normativa específica.

Annex VII

 

Convalidacions

Instruccions sobre com s’ha de sol·licitar una convalidació d’estudis, en funció de la documentació aportada per l’alumne/a, així com els diferents impresos a utilitzar.

S’admetran sol·licituds de convalidació en el termini del mes següent de la matrícula.

Convalidació de móduls FP

Guia en format FDF

Sol·licitud de beneficis específics per a l’alumnat que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o la condició d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la comunitat valenciana per al curs 2020-2021

Document de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació d´estudis el reconeixement dels quals correspon als directors dels centres (Titols LOGSE)

Annex XIV

Sol·licitud de convalidació d´estudis el reconeixement dels quals correspon als directors dels centres (Títols LOE)

Annex XV

Sol·licitud de convalidació d´estudis el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d’Educació

Annex XVII

Sol·licitud de Convalidació d´estudis el reconeixement dels quals correspon a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports

Annex XVIII


Convalidacions ESO i Batxillerat amb ensenyament de música i dansa

Annex I

Beques

Informació sobre les beques i ajudes convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, segons els diferents tipus i nivells d’ensenyament


Imprés de Taxes

  • Instruccions per generar els diferents impresos de taxes en funció del servei sol·licitat (certificat acadèmic oficial, expedició de títol, etc.). Aquests impresos també es poden recollir a la Secretaria del centre.

Segons la funció sol·licitada, haurem de seleccionar una opció o l´altra.