21/05/2024
HomeEl dia a diaPROCEDIMENT PER FER LA INSCRIPCIÓ A LES PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ O GRAU SUPERIOR

PROCEDIMENT PER FER LA INSCRIPCIÓ A LES PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ O GRAU SUPERIOR


Versió PDF

CALENDARI

Les sol·licituds d’inscripció a les proveś amb la documentació oportuna es presentaran del dia 25 al 29 de maig ambdós inclosos per via telemàtica, al correu electrònic del centre 46015587.secret@gva.es

Model de sol·licitud grau mitjà: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf

Model de sol·licitud grau superior : https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18052_BI.pdf

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el seu representant legal hauran de presentar:

 • En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Declaració  responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matricula al cicle compliren aquests requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superada.

Model de declaració responsable:  https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf

 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent:
  • Per a prova de Grau Mitjà (matrícula ordinària): 6.42 euros
  • Per a prova de Grau Mitjà (matrícula família nombrosa): 3,21 euros
  • Per a prova de Grau Superior (matrícula ordinària): 9,64 euros
  • Per a prova de Grau Superior (matrícula família nombrosa): 4,82 euros

Per a accedir i pagar online la Taxa MODEL 046 podeu fer-ho des d’aquest enllaç:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS

 • Una vegada accedeixes a l’enllaç, esculls en el desplegable “INSTITUTS DE VALÈNCIA” Després el tipus de prova: grau mitjà o grau superior.

ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc

Selecciones el tipus de pagament: ordinari, per família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat i polses continuar.

T’apareix el model autoemplenable en PDF i el complimentes. L’imprimeixes i amb ell, realitzes el pagament en qualsevol de les entitats col·laboradores: BBVA, Santander, La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, ABANCA, Caixes Rurals Valencianes assoc. al Banc Coop., Caixa Ontinyent.

Una vegada fet el pagament, escaneges el model 046 segellat per la entitat bancaria i l’envies juntament amb la sol·licitud al correu electrònic del centre.

Si disposes de Certificat digital ACCV o DNI electrònic pots utilitzar la ferramenta de Pago Telemático Genérico per efectuar el pagament de les taxes.

 • En el seu cas, la documentació́ justificativa de motius d’exempció d’alguna part o apartat de les proves, com la superació́ d’un programa de qualificació́ professional inicial o d’un cicle formatiu (si es presenta a la prova d’accés de grau superior per pujar nota) si els aspirants ja la posseeixen en el moment de fer la sol·licitud. Si no la teniu encara, s’entregarà del 18 de maig al 8 de juliol també telemàticament al correu abans indicat, omplint els models corresponents, excepte la documentació́ amb la qual es pretenga acreditar l’exempció́ per experiència laboral, que, en tot cas, s’entregarà̀ en el termini de presentació́ de sol·licituds. Si la documentació́ no s’entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d’exempció́indicats.

Models presentació documentació justificativa exempció per a prova grau mitjà:

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

Models presentació documentació justificativa exempció per a la prova grau superior:

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18429_BI.pdf

Tota la documentació́ haurà̀ de ser enviada degudament signada (es pot omplir a mà, signar i escanejar o fer electrònicament i signar amb mitjans electrònics) mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova, el nostre correu és: 46015587.secret@gva.es .
En enviar el correu s’haurà indicar en assumpte:

PAC + Nom i cognoms de la persona sol·licitant

EXEMPCIONS I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

1. Estaran exempts de realitzar la prova d’accés als cicles de grau mitjà:

a) Qui haja superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b) Qui haja superat la prova d’accés a la Formació́ Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.

c) Qui haja superat el primer nivell d’un programa de qualificació́ professional inicial.

En aquests casos, la preinscripció́ podrà̀ realitzar-se directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per a la qual cosa haurà̀ d’aportar-se la documentació́ acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió́ de l’alumnat i podran accedir per la quota reservada a l’alumnat procedent de prova d’accés a cicles formatius de Formació́ Professional. La qualificació́ que se’ls assignarà̀ serà̀ la que conste en la certificació corresponent, si s’ha superat la prova d’accés a la universitat o la prova d’accés a Formació́ Professional de grau superior, i un 5 en el supòsit d’haver superat el primer nivell d’un programa de qualificació́ professional inicial.

2. Estaran exempts de la part lingüística o, en el seu cas, de l’apartat que corresponga:

 • Qui haja superat tota la prova o l’apartat Llengua i literatura (castellana o valenciana) del qual sol·licita l’exempció́ en convocatòries anteriors.
 • Qui haja superat l’àmbit de comunicació́ del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació́ de Persones Adultes.
 • Qui haja superat el mòdul Lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.
 • Qui haja superat les matèries corresponents en l’Educació́ Secundària Obligatòria.
 • Qui haja superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació́ curricular.
 • Qui haja superat el mòdul professional 3012. Comunicació́ i Societat II d’un cicle de Formació́Professional Bàsica.
 • Qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació́, Cultura i Esport, opte per presentar-se a aquesta.

3. Estaran exempts de la part social:

 • Qui haja superat tota la prova o l’apartat Ciències socials en convocatòries anteriors.
 • Qui haja superat l’àmbit de Ciències socials del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació́ de Persones Adultes.
 • Qui haja superat el mòdul Lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial en la Comunitat Valenciana.
 • Qui haja superat la matèria corresponent en l’Educació́ Secundària Obligatòria.
 • Qui haja superat l’àmbit lingüístic i social d’un programa de diversificació́ curricular.
 • Qui haja superat els mòduls professionals Comunicació́ i Societat I i Comunicació́ i Societat II de qualsevol cicle de Formació́ Professional Bàsica.
 • Qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació́, Investigació, Cultura i Esport, opte per presentar-se a aquesta.

4. Estaran exempts de la part científica-matemàtica-tècnica o, en el seu cas, de l’apartat que corresponga:

 • Qui haja superat tota la prova, la part científica-matemàtica-tècnica o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció́ en convocatòries anteriors.
 • Qui haja superat l’àmbit cientificotecnològic del Cicle 2, Nivell 2 d’Educació́ de Persones Adultes.
 • Qui haja superat el mòdul Cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de qualificació́professional inicial en la Comunitat Valenciana.
 • Qui haja superat les matèries corresponents, en l’Educació́ Secundària Obligatòria.
 • Qui haja superat els àmbits científic i pràctic d’un programa de diversificació́ curricular.
 • Qui haja superat els mòduls professionals Ciències Aplicades I i Ciències Aplicades II de qualsevol cicle de Formació́ Professional Bàsica.
 • Qui estigua en possessió́ d’un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.
 • Qui tinga una experiència laboral, com a mínim, l’equivalent a un any a jornada completa.
 • Qui haja superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d’un títol de grau mitjà.
 • Qui, estant exempts de tota prova, segons s’especifica en el punt 6.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació́, Investigació́, Cultura i Esport, opte per presentar-se a aquesta.

5. Estaran exempts de realitzar la prova d’accés als cicles de grau superior qui haja superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En aquest cas, la preinscripció́ podrà̀ realitzar-se directament en el cicle formatiu que es desitgi cursar, per a la qual cosa haurà̀ d’aportar-se la documentació́ acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió́ de l’alumnat i podran accedir per la quota reservada a l’alumnat procedent de prova d’accés a cicles formatius de Formació́ Professional. Si l’opció́ de la part específica triada està vinculada a les famílies professionals relacionades amb la branca de coneixement que permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals els aspirants van superar la prova d’accés a la universitat, la qualificació́ serà̀ l’obtinguda en aquesta prova; en la resta de casos, la qualificació́ global serà̀ de 5.

6. Estaran exempts de la realització́ de la part comuna de la prova d’accés als cicles de grau superior o, si escau, de l’apartat que corresponga:

 • Qui haja superat tota la prova o l’esmentada part o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció́ en convocatòries anteriors.
 • Qui haja superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat corresponent.
 • Qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 8.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació́, Investigació́, Cultura i Esport, opte per presentar-se a aquesta.

7. Estaran exempts de la realització de la part específica de la prova d’accés a cicles de grau superior o, en el seu cas, de l’apartat que corresponga:

 • Els qui hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l’apartat del qual sol·liciten l’exempció́ en convocatòries anteriors.
 • Els qui hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l’apartat que corresponga.
 • Els qui estiguen en possessió́ d’un títol de tècnic/a en un cicle de la mateixa família professional o d’altres famílies professionals incloses en la mateixa opció́ de la prova d’accés.
 • Els qui estiguen en possessió́ d’un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació́professional, com a mínim, de nivell 2 d’una família professional de les establides per a l’opció́ per la qual es presenta.
 • Els qui tinguen una experiència laboral, com a mínim, l’equivalent a un any a jornada completa en el camp professional d’una família professional de les establides per a l’opció́ per la qual es presenta.
 • Els qui tinguen superats dos mòduls professionals relacionats amb una o diverses unitats de competència d’un títol de grau superior relacionat amb l’opció́ per la qual es presenten.
 • Per a l’accés a cicles formatius de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives, els qui acrediten, mitjançant certificació́ de la secretaria autonòmica competent en matèria d’esport, ser esportista d’elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre la condició́ d’esportista d’alt nivell, segons el que s’estableix en el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol.
 • Els qui, estant exempts de tota la prova, segons s’especifica en el punt 8.1 de l’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.

8. Les exempcions previstes en els apartats anteriors seran acumulables.

Les persones interessades en les exempcions hauran de fer-ho constar en les sol·licituds d’inscripció́ a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, respectivament.
Les persones que demanen alguna exempció́ per experiència laboral hauran d’aportar la següent documentació́ en el termini de presentació de sol·licituds de participació́ en les proves, no a posteriori:

 • Certificats de les empreses on s’haja treballat en què es faça constar específicament l’activitat a la qual es dedica l’empresa, la duració́ del contracte, l’activitat laboral desenvolupada per la persona interessada i el nombre d’hores dedicades a aquesta. En cas de treballadors autònoms, certificat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a la qual estigueren afiliats, on conste l’empresa i el període de contractació́ o, en el seu cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

La resta de documentació́ justificativa de les exempcions podrà ser remesa per la persona interessada al centre docent mitjançant el correu electrònic habilitat per a tal efecte entre el 18 de maig fins al 8 de juliol. el nostre correu és: 46015587.secret@gva.es

En cas de ser o haver sigut alumne/a del centre no cal presentar-la, si la documentació està relacionada amb els estudis cursats al IES TIRANT LO BLANC.

En enviar el correu s’haurà indicar en assumpte:
documentació justificativa PAC + Nom i cognoms de la persona sol·licitant

COM ES FARAN LES RECLAMACIONS SI NO ESTEU ALS LLISTATS DE PERSONES ADMESES?

El dia 10 de juny apareixerà a la web del centre https://iestirantloblancgandia.es/ el llistat provisional de persones admeses. Així́ mateix, es publicarà̀ la relació́ dels aspirants exclosos, indicant el motiu de l’exclusió.

Al llistat s’haureu de buscar amb la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat requerit.

Si no esteu d’acord amb el que estableix el llistat podeu fer reclamació el mateix dia 10 i 11 de juny.

Les reclamacions també es faran telemàticament, enviant un correu a la mateixa adreça de correu electrònic: 46015587.secret@gva.es indicant en l’assumpte: reclamació PAC + Nom i cognom de la persona sol·licitant

Una vegada analitzades les reclamacions que puguen haver-hi, es publicaran les llistes definitives el dia 19 de juny. La publicació́ d’aquests llistats el centre garantirà̀ la privacitat de les persones de manera que únicament s’indicarà la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat requerit.

FOLLOW US ON:
QUI SOM?
NOTA INFORMATIVA DE

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
13 COMMENTS