17/04/2024
HomeEl dia a diaFORMACIÓ PROFESSIONAL: CONVALIDACIONS DE MÒDULS

FORMACIÓ PROFESSIONAL: CONVALIDACIONS DE MÒDULS

Document en PDF

 

Les sol·licituds de convalidació, requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu i en el/s mòdul/s professional/s objecte/s de convalidació.

Els mòduls professionals que hagen sigut objecte de convalidació es registraran en l’expedient acadèmic de l’alumnat i en les actes d’avaluació com a Convalidat – 5. (A efectes del càlcul de la nota mitjana: 5), excepte els mòduls d’anglés tècnic i aquells que coincidisca exactament el codi.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

1.  L’Alumne/a omplirà la sol·licitud, segons els models establerts corresponents al cicle formatiu on estiga  matriculat.

2.  L´Alumne/a presentarà la sol·licitud en la secretaria del centre i aportarà la documentació justificativa sobre la qual basa la seua petició.

TERMINI  PRESENTACIÓ  SOL·LICITUDS

Un mes a comptar a partir de la finalització del període de matrícula.

Des del 15 de setembre fins el 15  d’octubre. NO S’ADMETRÀ CAP  SOL·LICITUD UNA VEGADA PASSAT EL 15 D’OCTUBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELS DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden descarregar des de la pàgina web del centre (apartat de Secretaria/tràmits) http://tirant.edu.gva.es

Una vegada registrats, els passos a seguir en el procediment són els següents:

a) L’alumne presenta la sol·licitud de convalidació, acompanyada de la documentació corresponent, en el centre educatiu on està matriculat.

b) El termini de remissió de sol·licituds al MECD finalitza el 15 d’octubre.

Una vegada remesa la sol·licitud al MECD, pel centre educatiu, el sol·licitant podrà veure l’estat del seu tràmit. Mentre aquesta no es resolga té l’obligació d’assistir a classe i realitzar les avaluacions corresponents. Quan la sol·licitud es resol pel MECD, l’interessat rep un e-mail informant-lo que té la resolució disponible a la SEDE electrònica, perquè se la descarregue. És imprescindible que l’alumne es descarregue la resolució de la convalidació  i la lliure al centre educatiu on està matricular perquè siga efectiva.

Anexo XVIII: SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS CUYO RECONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (LOE). Per a les convalidacions d’anglés tècnic quan no s’aporte el mòdul d’anglés tècnic aprovat en un altre cicle.

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD

L´alumne/a aportarà la documentació justificativa sobre la qual basa la seua petició:

  • Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats, o, si és el cas,
  • Certificat de professionalitat i/o l’acreditació parcial de les competències adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, segons el que disposa l’article 8 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, o, si és el cas,
  • Certificació expedida per les escoles oficials d’idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers.
  • En cas de estudis universitaris, Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats i els programes de les assignatures (teòriques i pràctiques) sellegats per la Universitat on es van cursar (original o fotocòpia compulsada).
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS

Fins que no es resolguen les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les classes i altres activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball ni el de Projecte, si no complixen els requisits exigibles per la normativa en vigor.

 • Les sol·licituds de convalidacions el reconeixement dels quals correspon al director del centre:
  • El tutor/a entregarà en mà a l´alumne/a la resolució de la Sol·licitud de Convalidació.
 • Les sol·licituds de convalidacions el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d´Educació, Cultura i Esport:
  • L´alumne/a podrà descarregar la resolució directament des de la SEU ELECTRÒNICA DEL MINISTERI D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, quan li arribe (via correu electrònic), la notificació que la mateixa es troba disponible.
  • L´alumne/a presentarà una còpia de la resolució descarregada en la secretaria del centre per finalitzar el procés de sol·licitud de convalidació.
 

 

 

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Les sol·licituds de convalidacions el reconeixement dels quals correspon al director del centre:
  • Data prevista de resolució:
   • Finals de novembre.
 • Les sol·licituds de convalidacions el reconeixement dels quals correspon al Ministeri d´Educació, Cultura i Esport:
  • Data prevista de resolució:
   • Segons el volum de sol·licituds de convalidació del Ministeri, ja que resol les sol·licituds de convalidació d’aquests tipus de tot el territori nacional.
 

 

ENLLAÇOS A NORMATIVA

o   Portal TODOFP – Convalidacions.

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2019-2020 impartan ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior.

 

FOLLOW US ON:
AJORNAMENT DE LA SUB
Jornades de Projecte

ctic.tirant@gmail.com

Rate This Article:
6 COMMENTS