15/07/2024

PLÀ D’IGUALTAT

Els principals objectius del pla d´igualtat de l´IES Tirant Lo Blanc són:

Introduir la perspectiva de gènere en l´IES, incorporant la coeducació i principi d´igualtat entre hòmens i dones.

Les activitats que es desenvolupen són:

  • Propiciar la creació d´un observatori i plataforma de gènere.
  • Assignar a l´Observatori les funcions d´estudiar i fer visibles les diferències de gènere en l´IES en la seua àrea social d´influència.
  • Realitzar un estudi que investigue la situació real del centre respecte a la igualtat d´oportunitats, i s´elabore una anàlisi dels indicadors utlitzats per a l´elaboració del diagnòstic.
  • Comptar amb la participació i col.laboració de l´AFMPA del CEFIRE, d´Ajuntament i Empreses Col.laboradores.

Generar un clima escolar favorable afavorint la convivència i
prevenint la violència.

Les activitats que es desenvolupen són:

  • Organitzar campanyes de sensibiltzació i prevenció contra qualsevol manifestació de violència verbal, física, psíquica i assetjament escolar.
  • Sol·licitar amb l´AFMPA a l´Ajuntament el control de l´entorn escolar a les hores d´entrada i eixida per evitar els conats violents que puguen produir-se.
  • Revisar i ajustar el reglament de règim intern des d´una perspectiva de gènere.
  • Establir un sistema de comunicació fluïd i eficaç amb el servei de mediació.
  • Informar l´alumnat sobre el desplegament de la llei de mesures contra la violència de gènere.
  • Elaborar amb els serveis socials de l´Ajuntament en l´elaboració d´un protocol d´actuació en casos del fills/es d´ordres d´allunyament o protecció.